Algebarske krive prvog reda
   


Sada kada znamo šta su to algebarske krive lako je da uočimo primere algebarskih krivih prvog reda. To su sve krive koje su zadata polinomijalnom jednačinom prvog reda.

Npr. $x+y=0$ i $y=3$ su primeri takvih krivih. Prvog su reda, jer je stepen polinoma koji ih zadaje upravo $1$.
Komentar: Možda je zbunjujuće da li stepen polinoma određujemo po $x$ ili po $y$, međutim odgovor je da stepen gledamo i po $x$ i po $y$, odnosno kada bismo imali situaciju da je jedan član polinoma ${x^2}y$, tada bi taj polinom bio stepena bar $3$, jer ovaj član diktira da stepen mora biti bar $2+1$ s obzirom da su to stepeni uz x i y.

Vratimo se sada na jednačine prvog reda i algebarske krive njima zadate. Svaka polinomijalna jednačina prvog reda je oblika $a x+b y +c=0$.
Na šta nas podseća ova jednačina? To je jednačina ma koje prave! U zavisnosti od koeficijenata $a,$ $b$ i $c$ ona određuje tačno jednu pravu i zato su sve krive prvog reda upravo prave.

Probajte da uzmate različite vrednosti koeficijenata $a$, $b$ i $c$ i uverite se da je rezultat uvek prava: