Стефан Малбашић,
Универзитет у Београду, Математички факултет

„Пројективна геометрија“


Aпстракт:

У овом раду биће представљен електронски наставни материјал из пројективне геометрије. Материјал садржи теоријски дио у којем ће бити обрађене теме попут:
  • Дворазмјера. Хармонијска спрегнутост. Перспективитет. Пројективитет.
  • Дезаргова теорема.
  • Папасова и Паскалова теорема.
  • Пол и полара. Конјуговане тачке.
  • Бријаншонова и Брокарова теорема.
Поред поменутог рад обухвата и дио у коме ће бити обрађен одређени број задатака из поменутих области. Оба дијела ће бити пропраћена сликама које ће бити креиране у програмском пакету GeoGebra у циљу интерактивног представљања наставне теме.

Материјал се може користити у средњошколском образовању за рад са напреднијим ученицима у оквиру додатне наставе математике и као припрема за такмичења.

Кључне ријечи: пројективна геометрија, дворазмјера, пројективитет.