1. Pajton sintaksa

Ovaj tutorijal će predstaviti Pajton, objektno orijentisan, interpreterski jezik, koji se može koristiti za pisanje mnogih samostalnih projekata ili za kreiranje aplikacija.

2. Stringovi

Stringovi su najvažniji tipovi podataka u računarskim jezicima. Stringovi predstavljaju nizove karaktera koji služe za skladištenje i predstavljanje tekstualnih podataka.

3. Uslovi i kontrola toka

Načini za kontrolisanje izvršavanja programa pomoću uslova, a zavisno od unosa.

4. Funkcije

Funkcija je deo koda koji može da se poziva i koristi po potrebi da bi se izvršio određeni zadatak.

5. Liste

Liste su moćan način organizovanja podataka, a ovde će biti prikazane i metode za rad sa njima.

6. Torke i rečnici

Za organizovano skladištenje podataka, Pajton pruža još dva načina, preko torki i rečnika.

7. Petlje

U ovom odeljku upoznaćete se sa konceptom petlji, koje služe za ponavljanje određenog dela koda unutar programa.

8. Liste i funkcije

U delu Liste i funkcije predstavljeno je na koji način se mogu koristiti liste kao argument funkcije. Objašnjena je primena funkcija range() i xrange(), kao i na koje načine se mogu spojiti liste.

9. Napredne teme u Pajtonu

Neki lakši i bolji načini za sve što ste videli do sada.

10. Bitski operatori

U ovom delu upoznaćete se sa bitovima, šta predstavljaju i kako raditi sa njima.

11. Klase

U ovom delu su objašnjene najbitnije stavke vezane za rad sa klasama, koje su ključne u objektno orjentisanom programiranju.

12. Rad sa datotekama

Kako učitavati podatke iz datoteke i kako ih upisivati u istu.

13. Rekurzija

U programiranju, rekurzija je tehnika u kojoj funkcija poziva samu sebe, direktno ili indirektno. Rekurzivne funkcije su pogodne za širok spektar informatičkih problema, među kojima je i svođenje komplikovanih problema na što jednostavnije.

strelica