Spajanje listi


Dve liste možemo spojiti na više načina:

Prvi način: Spajanje pomoću operatora +.


lista = [2, 4, 5, 6, 'brojevi', 2.5, 134]
lista2 = ['a','b','c','d']
print (lista + lista2) 
 		
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  [2, 4, 5, 6, 'brojevi', 2.5, 134, 'a', 'b', 'c', 'd']

Drugi način: Pomoću funkcije append() koja dodaje elemente druge liste na kraj prve liste.


m = [1, 2, 3]
n = [4, 5, 6, 7]
def spajanje_listi(x, y):
   for i in y:
#dodajemo prvoj listi elemente druge liste
      x.append(i) 
   return x
print (spajanje_listi(m, n))
		
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Sledeći primer pokazuje na koji način možemo da spojimo više listi. Funkcija spajanje_listi() kao argument ima *args, što omogućava da funkcija ima promenljiv broj argumenata, u našem slučaju listi. Pri pozivu, funkcija spajanje_listi() može da ima kao argumente jednu, dve, tri itd. liste.


m = [1, 2, 3]
n = [4, 5, 6]
o = [7, 8, 9,10]
def spajanje_listi(*args):
#za početak imamo praznu listu
    lista = [] 
    for i in args:
       lista += i
    return lista 
print (spajanje_listi(m, n, o))
		
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Ako u okviru jedne liste imamo više listi, možemo ih spojiti u jednu listu. Najpre je potrebno definisati praznu listu. Zatim, u for petlji prolazimo kroz sve članove liste, pomoću funkcije range() i dodajemo ih, jedan po jedan u praznu listu:


n = [[1, 2, 3], [4, 5, 6, 7, 8, 9],[10]]
def spoj(x):
  lista=[]
  for i in range(len(x)):
    lista+=x[i]
  return lista
print (spoj(n))
		
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:

>>  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;