Logički operatori


Logički operatori omogućavaju da se usmerava tok izvršavanja programa. Postoje 3 logička operatora i to su operatori: and (i) , or (ili) i not (ne).


Operator and


Operator and je logički operator čiji rezultat izvršavanja ima logičku vrednost True samo ako oba izraza sa leve i desne strane operatora and imaju logičku vrednost True. Inače, rezultat izvršavanja ima logičku vrednost False. Ovo možemo predstaviti sledećom tabelom:


x y x and y
True True True
True False False
False True False
False False False

Operacija koja se izvršava primenom operatora and, zove se konjukcija.

Pri izvršavanju programa, operatori poredenja (=, !=, <, >, <=, >=) imaju prednost u odnosu na operator and.


  
print (5<7 and 8==6+2)
print (1+1==2 and 3>=5)
print ("leto" == "sunce" and True)
print ("Sunce" == "sunce" and "More" == "more")
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:
>> True
>> False
>> False
>> False

Ovim primerima smo pokazali kako se operator and primenjuje nad iskazima koji imaju različite logičke vrednosti, baš kao što je bilo prikazano u tabeli.

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;