Pristup elementima liste

Svakom elementu liste možemo pristupiti preko njegove pozicije u listi, odnosno njegovom indeksu. Indeksiranje liste počinje od 0. Svaki ceo broj predstavlja pozicijua u listi, a možemo koristiti i negativne indekse koji broje sa desna sa levo. To podrazumeva da poslednjem elementu liste možemo pristupiti preko indeksa -1, pretposlednjem -2 itd.

  
brojevi = [2, 3, 7, -1, 0]
print brojevi[0] 
print brojevi[4]
print brojevi[-2] 
print brojevi[6]
            
Kopiraj

Nakon pokretanja programa kao rezultat dobićemo:


>>  2

>>  0

>>  -1

>>   Line 6: IndexError: list index out of range


levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.

;