Komentari

Komentari u Pajtonu predstavljaju deo koda koji nisu čitani od strane interpretera i ne utiču na kod.


Komentari omogućavaju da objasne kako određeni deo koda programa radi ako to u prvom trenutku nije očigledno. Oni takođe poboljšavaju čitljivost programa i pomažu u ispravljanju eventualnih grešaka mnogo brže.


Komentari koji su smešteni u jednom redu počinju znakom #, dok komentari smešteni u više redova počinju sa sledećim znakovima """ (tri navodnika) i završavaju se tim istim znakovima.

 
#Program sadrzi jednolinijski i višelinijski komentar.
a=5 #Deklaracija promenljive a cija je vrednost 5
b=16.8; """Promenljiva
      b je
      realnog tipa"""
      
print(a)
print(b)
      
Kopiraj

Napomena: Naredba se pre pisanja višelinijskog komentara mora završiti sa ; zato što dolazi do prijavljivanja greške kada se pokrene program!

levo desno

Uputstvo

Neke od programa nećete moći da pokrenete na našoj konzoli, zato Vam predlažemo da sa zvaničnog sajta www.python.org preuzmete portabilnu verziju. Instalacija je vrlo jednostavna. Mi Vam predažemo da odaberete verziju 3.3.5 koju smo i mi koristili. Tekstualni editor u kome možete pisati svoje programe se pokreće preko programa koji se zove IDLE i automatski se instalira sa celim paketom. Novi program započinjete klikom na padajući meni "FILE" >> "NEW FILE". Možete ga pokrenuti pritiskom na dugme F5 na tastaturi.
Konzola koja se nalazi na sajtu omogućava rad sa većinom prezentovanog materijala, ali je naglašeno kada je potrebno preći na instaliranu konzolu.